برقگیر حفاظت تجهیزات اندازه گیری و کنترل

برقگیر حفاظت تجهیزات اندازه گیری و کنترلانتخاب تجهیزات حفاظت در برابر ولتاژهای ناگهانی جهت تکنولوژی MCR به چندین عامل بستگی دارد. مدار حفاظتی مورد نیاز سیستم های MCR اساس بر مبنای مدار سیگنال و سطح ولتاژ آن ها تعیین می شود. این المانها هدایت یک جریان ناخواسته تا سطح  (µs 20/8 )KA 10 را با ولتاژ آستانه پایین و زمان کوتاه به ارت امکان پذیر می سازند.

وریستورها با توجه به نوع کاربرد بصورت مستقل یا اضافی در چنین مداراتی بصورت عناصر محافظ بکار می روند. در هنگام انتخاب برقگیر برای حفاظت در مقابل اضافه ولتاژ ناگهانی برای سیستم های MCR باید اطلاعات شرکت تولید کننده را بر طبق قدرت های دی الکتریک , مورد توجه قرار داد.


جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه نمایید:

www.phoenixcontact.com/online/portal/ae