ارستر کلاس C فونیکس کنتاکت

ویژگی محصول Arrester Class C

ارستر کلاس C فونیکس کنتاکت

  • ارستر کلاس C سیستم را در مقابل اضافه ولتاژهای ناشی از کلیدزنی و سوئیچینگ محافظت می کند .
  • همچنین اضافه ولتاژهای ناشی از نشتی کلاس قبلی خود (کلاسB ) را هم به زمین منتقل می کند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه نمایید:

www.phoenixcontact.com/online/portal/ae