طراحی اتاق مرکز داده و سرور

اﺗﺎق ﺳﺮور ( ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ داده) اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺎﺧﺖﯾﺎﻓﺘﻪ در ﻣﺮاﮐﺰ اﻣﺮوزی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪاری، ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪات اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﺤﯿﺢ و . ، ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ دﯾﺘﺎﺳﻨﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ۲۴/۷ﺑﻼدرﻧﮓ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺼﻮرت TIA اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی IP و ۹۴۲, ISO 27000 ﻣﺮاﮐﺰ داده از آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ.

منابع تغذیه سوئیچینگ Power Supply Units

در هر سیستم صنعتی استفاده از منابع تغذیه امری اجتناب ناپذیر است . فونیکس کنتاکت با طراحی منحصربفرد در زمینه منابع تغذیه بطورخاص به این مهم پرداخته است.

منابع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت در ۵ نوع طراحی و با تنوع ولتاژ  و جریان خروجی و قابلیت نصب بر روی ریل به شرح زیر ارائه میگردند:

برچسب های صنعتی و اداری

برچسب کاغذی
برچسب های کاغذی انواع مختلفی دارند از قبیل (گلاسه ، نیمه گلاسه ، مات.. ) و از نظر رنگ هم تنوع بسیار دارند. این برچسبها از نظر مارک هم متنوع هستند و از نظر خاصیت چسبندگی دارای انواع پرچسب و معمولی میباشند، عمده مصارف این برچسبها در صنعت نساجی می‌باشد که از این برچسبها بر روی محصولات خود جهت ردیابی محصول استفاده می‌کنند. البته برچسبهای کاغذی در صنایع دیگری به خصوص بر روی بسته بندیهای کالاها کاربرد زیادی دارند، از ویژگیهای این نوع برچسب می توان به ارزان بودن، براق بودن و داشتن سطحی صاف، چسبدار و مقاوم بودن آن اشاره نمود. این نوع برچسبها در محیطهای تمیز و خشک طراحی شده‌اند

موتورهای رلوکتانسی

موتورهای رلوکتانسی نوعی از موتورها هستند که مواد مغناطیس دائم در آنها به کار نرفته است و گشتاور ایجاد شده در آنها ناشی از تمایل به کاهش رلوکتانس می باشد. در یک موتور رلوکتانسی معمولا روتور فاقد سیم پیچ و مواد مغناطیس دائم است بنابراین این ماشین ها دارای ساختاری بسیار ساده، مقاوم و ارزان هستند. این ویژگی ها موجب گشته تا این نوع از موتورها در سالهای اخیر بیشتر مورد توجه قرار گیرند. این موتورها دارای ساختارهای متنوعی می باشند که می توان آنها را در سه دسته کلی تقسیم نمود.