پروژه محاسبات باز ریتال

Open Compute Project (OCP)

راه حل پروژه محاسبات باز(OCP) ریتال آلمان

  • راه حلی انعطاف پذیر برای امکان مونتاژ تجهیزات ریتال بر مبنای اطلاعات پروژه

پروژه محاسبات باز ریتالپروژه محاسبات باز ریتال

پروژه محاسبات باز ریتال