مبدل و ایزولاتور سریال

Copper transmission

تجهیزات واسط سریال از طریق کابل مسیمبدل و ایزولاتور سریال

مبدل و ایزولاتور سریال برای تبدیل انواع سیگنال های سریال با قابلیت ایزولاسیون بالا و انتقال بدون تداخل طراحی شده اندو ارتباط آنها از طریق کابل مسی میسر می گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه نمایید:

www.phoenixcontact.com/online/portal/ae