شبکه اترنت

Ethernet networks

شبکه اترنتتجهیزات فونیکس کنتاکت در گروه شبکه های اترنت شامل انواع ،Hub ،Gateway ،Router ،Firewall ،POE ، COMSERVER ،Media Converter ایزولاتورها و سری جدید سوییچ های اترنت Ethernet Switch می شوند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه نمایید:

www.phoenixcontact.com/online/portal/ae