رک شبکه دیواری ریتال

Wall-mounted Rack

ایجاد شبکه های نامتمرکز برای شرکت های کوچک و متوسط بسیار مهم است. ریتال راهکارهایی با کیفیت بالا برای برآورده کردن نیاز این دسته از مصرف کنندگان ارائه نموده است.

حجم کوک بسته بندی امتیاز مناسبی در زمان حمل و نگهداری این آیتم محسوب می گردد. دسترسی بهینه با توجه به ساختار لولایی عمودی دو یا سه تکه ای صفحه گلندهای قابل جایگزینی از ویژگی های رک شبکه دیواری ریتال است.

انواع مدل های Rack شبکه دیواری ریتال:

  • EL
  • AX IT
  • FlatBox
  • VerticalBox
  • Small fibre-optic distributor

رک شبکه دیواری ریتالرک شبکه دیواری ریتالرک شبکه دیواری ریتال

رک شبکه دیواری ریتال

رک شبکه دیواری ریتال

رک شبکه دیواری ریتال