خنک کننده DCC ریتال

Rittal DCC – Direct Chip Cooling

جدیدترین تکنولوژی خنک کننده در رک و دیتاسنترهای ریتال

  • خنک کننده مستقیم چیپ در سرورها
  • از طریق لوله های انعطاف پذیر برای انتقال سیال به سرورها
  • با استفاده از خنک کننده جدید غیر رسانای NovecTM 7000
  • راه حلی قدرتمند که فراتر از محدودیت های خنک کننده مبتنی بر هوا است

خنک کننده DCC ریتالخنک کننده DCC ریتالخنک کننده DCC ریتال

خنک کننده DCC ریتالخنک کننده DCC ریتال