ترمینال های سری UT

ترمینال های سری UT

ویژگی محصول ترمینال های سری UT فونیکس کنتاکت

ترمینال های سری UT با امکان اتصال ۲ ردیف جامپر و نیز اتصال جامپرها به صورت pluggable ؛ نوع جدید ترمینال های پیچی را ایجاد کرده اند و قابل استفاده برای سیم های تا سطح مقطع ۳۵ میلی متر مربع می باشند.

انواع ترمینال سریع UT فونیکس کنتاکت
  • ترمینال های پیچی با قابلیت اتصال فیوز و ترمینال چاقویی
  • ترمینال های پیچی فیوزدار
  • ترمینال های پیچی و ترمینال های ارت دوطبقه
  • ترمینال هــای پیچــی و ترمینال هــای ارت بــا دو ورودی و دو خروجی
  • ترمینال های مخصوص ارت


ترمینالهای پیچی با قابلیت اتصال فیوز و ترمینال چاقویی 

ترمینال هــای فونیکس کنتاکت سری UT در اصــل پایه هایی بــرای فیوز هســتند و ســوکت های فیوزخــور بــه صــورت pluggable روی آن قــرار میگیرنــد. مــدار این ترمینال ها در حالت عادی قطع هســتند و توســط سوکت و فیوز؛ مدار مذکور کامل میگردد. ترمینال های چاقویی (ترمینال های تیغه ای) جهت تست مدار بکار میروند و یا به عبارتی در مواردی که نیاز اســت مســیر مــدار جهــت اندازه گیری و تست ولتاژ یا جریان به صورت مقطعی باز کنیم.

ترمینال های سری UT ترمینال های سری UT

 TYPE

Order no

ترمینال چاقویی سایز۲.۵

UT 2.5-MT

 ۳۰۴۶۳۶۲

ترمینال با قابلیت نصب فیوز سایز ۲.۵

UT 2.5-TG

۳۰۴۶۳۸۸

ترمینال چاقویی سایز ۴

UT 4-MT

۳۰۴۶۱۳۹

ترمینال با قابلیت نصب فیوز سایز ۴

 UT 4-TG

۳۰۴۶۱۴۲

ترمینالهای پیچی فیوزدار 

جهت نصب و پشتیبانی از فیوز سایز ۵×۲۰ بکار میرود.ترمینال پیچی فیوزدار ut

TYPE 

Order no
ترمینال فیوزدار سایز ۴بدون LED

۳۰۴۶۰۳۲

ترمینال فیوزدار سایز ۴ با LED 24V

۳۰۴۶۰۹۰
ترمینال فیوزدار سایز ۴با ۶۰ V LED

۳۰۴۶۱۲۶

ترمینال فیوزدار سایز ۴با لامپ ۲۵۰ V

۳۰۴۶۱۰۰

ترمینالهای پیچی و ترمینالهای ارت دوطبقه 

جهــت صرفه جویی در عــرض تابلو و نیــز اتصال آسان در عمل کننده های دو سیمه صنعتی از این ترمینال ها استفاده میگردد.

ترمینال های سری ut پیچی و ارت دوطبقه

 TYPE

Order no

UTTB 2,5

 ۳۰۴۴۶۳۶

UTTB 2,5 BU

۳۰۴۴۶۴۹

UTTB 2,5 PE

۳۰۴۴۶۶۵

UTTB 4

۳۰۴۴۸۱۴

UTTB 4 BU

۳۰۴۴۷۹۱

UTTB 4-PE

۳۰۴۴۷۵۹

ترمینال هــای پیچــی و ترمینال هــای ارت بــا دو ورودی و دو خروجی 

برای ســهولت در انشعابات مرســوم (دو به دو) میتــوان از ایــن ترمینال ها اســتفاده نمود و نیز در جاهایی که نمیتوان از ســیم با ســایزهای بالا اســتفاده کرد؛ دو ســیم با ســایزهای پایین تر را میتوان توســط این ترمینــال با یکدیگــر موازی کرده و جریان بالاتری از آن گرفت.

ترمینال سری ut

TYPE

 Order no

UT 2,5 QUATTRO

۳۰۴۴۵۴۲

UT 2,5 QUATTRO BU

۳۰۴۴۵۵۵

UT 2,5 QUATTRO-PE

۳۰۴۴۵۶۸

UT 4 QUATTRO

۳۰۴۴۵۷۱

UT 4 QUATTRO BU

۳۰۴۴۵۸۴

UT 4 QUATTRO-PE

۳۰۴۴۵۹۷

ترمینال هــای پیچــی و ترمینال هــای ارت بــا یــک ورودی و دو خروجی 

این ترمینال ها برای ســایز سیم ۲/۵و ۴طراحی شده است و برای ســهولت در انشعابات مرسوم (یــک به دو) میتوان از این ترمینال ها اســتفاده نمود.

ترمینال سری ut

TYPE

Order no

UT 2,5-TWIN

۳۰۴۴۵۱۳

UT 2,5-TWIN BU

۳۰۴۴۵۲۶ 

UT 2,5-TWIN-PE

۳۰۴۴۵۳۹

UT 4-TWIN

۳۰۴۴۳۶۴

UT 4-TWIN BU

۳۰۴۴۵۰۰

UT 4-TWIN-PE

۳۰۴۴۳۸۰

ترمینالهای مخصوص ارت 

این ترمینال ها برای ارتینگ بکار میروند و برای اتصال بــه ریل نیازی به پیچ کــردن ندارند و به رنگ سبز و زرد میباشند.

ترمینال مخصوص ارت سری ut

TYPE

Order no 

UT 2,5-PE

۳۰۴۴۰۹۲

UT 4-PE

۳۰۴۴۱۲۸

UT 6-PE

۳۰۴۴۱۵۷

UT 10-PE

۳۰۴۴۱۷۳

UT 16-PE

۳۰۴۴۲۱۲

UT 35-PE

۳۰۴۴۲۴۱


برای خرید محصولات فونیکس کنتاکت می توانید با شماره ۰۲۱۸۲۴۴۲۴۱ واحد فروش نماینده محصولات فونیکس کنتاکت تماس حاصل نمایید.

درباره پایکاربنیان

شرکت پایکاربنیان، نماینده انحصاری فونیکس کنتاکت آلمان، وارد کننده انواع محافظ تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی، اتوماسیون و مبدل های صنعتی و انواع ترمینال تابلویی و ملزومات جانبی در ایران می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه نمایید:

www.phoenixcontact.com/online/portal/ae