ترمینال های سری UT

UT Terminal Block

ترمینال های سری UTاین ترمینال ها با امکان اتصال ۲ ردیف جامپر و نیز اتصال جامپرها به صورت pluggable ؛ نوع جدید ترمینال های پیچی را ایجاد کرده اند و قابل استفاده برای سیم های تا سطح مقطع ۳۵ میلی متر مربع می باشند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه نمایید:

www.phoenixcontact.com/online/portal/ae