ترمینال UK فونیکس کنتاکت

ترمینال UK فونیکس

ترمینال UK فونیکس پیچی می باشد و با قابلیت اتصال سیم های تا سطح مقطع ۲۴۰ میلی متر مربع و کلیه لوازم جانبی مورد نیاز را دارد .

در تکنولوژی اتصالات صنعتی؛ ترمینال های پیچی هنوز از جایگاه ویژه ای برخوردار است و پرمصرف ترین و نرمال ترین ترمینال ها می باشند .

به همین منظور کاملترین نوع ترمینال بوده و برای مصارف و کاربردهای مختلف مدل های متنوعی را در این گروه می توان مشاهده کرد.


این گــروه از ترمینال ها برای نمونه برداری و تســت جریان، بــه ویژه در اتصالات ترانس جریــان (CT)بکار میروند. کلیــه ترمینال های جریانی تا سایز ســیم ۶ و ترمینال URTK/SS تا سایز سیم ۴ و ترمینال ۱۰ URTK/S-BEN تا ســایز ســیم ۱۰ را ساپورت میکند.

OrderNo.

Type

۳۰۵۰۸۰

UGSK/S

۳۱۱۰۸۷

URTK/S

۳۲۱۰۱۹

URTK/SS

۳۰۹۰۸۶

URTK/S-BEN

۳۰۹۱۰۹

URTK/S-BEN 10

۳۰۲۶۲۷۲

URTK 6

۳۰۲۶۲۸۵

UGSK 6

ترمینال های ولتاژی و ارت مینیاتوری 

ایــن ترمینال هــا در ســایزهای مینیاتــوری و بسیار کوچک جهت نصب در فضاهای کوچک کاربرد دارند.ترمینال هــای مینیاتوری میبایســت بر روی ریل مینیاتوری نصب گردند.

OrderNo.

Type

۳۱۰۰۳۰۵

MT 1,5

۳۰۰۳۳۶۳

MT 1,5 BU

۳۱۰۰۳۱۸

MT 1,5 PE

۳۰۰۱۶۸۲

MT 1,5 TWIN

۳۰۲۵۵۳۲

MT 1,5 TWIN BU

۳۰۰۱۷۰۵

MT 1,5 TWIN-PE

۳۰۰۱۶۷۹

MT 1,5 QUATTRO

۳۰۲۵۱۵۰

MT 1,5 QUATTRO BU

۳۰۰۱۶۹۵

MT 1,5 QUATTRO PE

۱۴۱۴۱۲۹

MTTB 1,5

۳۰۰۰۹۲۶

MTTB 1,5 BU

ترمینال های ردیفی 

این دســته از ترمینال های جدید فونیکس کنتاکت با توجه به دارا بودن تنوع بالا، کاربردهای فراوانی در سیم کشی با ضریب عایقی بسیار بالا دارند. از دیگر مزیت های این نوع از ترمینال ها اســتفاده آن ها در حالت پشــت چســب دار بوده و حتی قابلیت نصب بر روی ریل و یا سطح بدون ریل را نیز دارند. این امر سبب شده مصرف کننده با توجه به نیاز خود از انواع مختلف این ترمینال ها استفاده نماید. شایان ذکر است اتصال سیم ها در این مدل بصورت فشاری بوده که در زمان سیم بندی صرفه جویی زیــادی خواهد داشــت و از دیگر مزیت هــای آن نیز می توان به تنوع در رنگ و ســایز این ترمینال ها اشاره کرد.

ترمینال با نمایشگر LEDجهت ولتاژ و جریان

در ترمینال ها با نمایشگر LED وجود ولتاژ یا جریان مشــخص میگــردد. ایــن ترمینال ها معمولا برای تابلوهای کنترل بکار رفته و جهت عیب یابی کاربرد فراوان دارند.

OrderNo.

Type

۲۷۷۵۰۴۵

UDK 4-ULA ۲۴ RD/ O-U

۲۷۷۵۰۳۲

UDK 4-ULA ۴۸ RD/ O-U

۲۷۷۵۰۶۱

UDK 4-ILA 500

۲۷۷۵۰۸۷

UDK 4-ILA 1000

ترمینال های مخصوص ترموکوپل 

جهت اتصال ســیم های ترموکوپل بــه تجهیزات داخل تابلو نمی توان از ترمینال های معمولی اســتفاده نمود؛ چرا که این عمل باعث ایجاد اتصال سرد (Cold Junction) و تولید ولتاژ ناخواسته در محل اتصال میگــردد و در نهایت در تجهیزات اندازه گیری و کنترل دما که مقادیر ترموکوپل را میســنجند، خطای زیادی تولید میکند. شــرکت فونیکس کنتاکت برای رفع این مشــکل، ترمینال های خاصی را تولیــد نموده که از جنس خود ســیم های ترموکوپل میباشــد و در محل اتصال؛ ولتاژ اضافه ای را تولید نمیکند و در نهایت خطایی نیز در اندازه گیری دما حادث نمیگردد. ترمینال های فوق به صورت دوبل و متناسب با نوع ترموکوپل انتخاب میگردند.

OrderNo.

Type

 نوع ترموکوپل

۳۱۰۰۰۵۹

MTKD-CU/CUNI

T

۳۱۰۰۰۴۶

MTKD-FE/CUNI

J

۳۱۰۰۰۷۵

MTKD-NICR/CUNI

E

۵۰۴۳۳۲۱

MTKD-NICRSI/NISI

N

۳۱۰۰۰۶۲

MTKD-NICR/NI

K

۳۱۰۰۰۹۱

MTKD-E-CU/A-CU

R

۳۱۰۰۱۰۱

MTKD-S-CU/E-CU

B

ترمینال های مجهز به دیود 

جهت ایزولاســیون سیگنال ها و همچنین مواردی که ممکن اســت برگشت ســیگنال داشته باشیم از ترمینال های دیود دار اســتفاده میگردد؛ این ترمینال ها در دو سایز ۲.۵ و ۴ عرضه میگردند.

OrderNo.

TYPE

۲۸۰۰۵۶۷

MBKKB 2,5-DIO/O-U

۲۸۰۰۵۷۰

MBKKB 2,5-DIO/U-O

۳۰۰۳۸۷۱

MBKKB 2,5-2DIO/O-UL/O-UR

۲۷۹۱۰۱۶

UKK 5-DIO/O-U

۲۷۹۱۰۳۲

UKK 5-DIO/U-O

۲۷۹۱۰۲۹

UKK 5-DIO/UL-UR

۲۷۹۱۱۱۳

UKK 5-2DIO/O-UL/UR-UL

سوکت های فیوزخور برای استفاده در ترمینالهای سری TG 

سوکت های فیوزخور در اصل محفظه ای بــرای نگهداری و نصب فیوز بــه روی ترمینال هــای ســری xx-TG می باشــند . نوع مجهز به LED این ســوکت ها در اثر ســوختن فیوز روشن می شود و می تواند باعث ایجاد آلارم بصــری گــردد و به همیــن دلیل تعمیر و نگهداری آن ها نیزساده تر میباشد.

OrderNo.

TYPE

۹۲۱۰۱۱

 ST-SI-UK 4

۹۲۱۰۲۴

 ST-SILED 12-UK 4

۹۲۱۰۳۷

ST-SILED 24-UK 4

۹۲۱۰۴۰

 ST-SILED 60-UK

۹۲۱۰۵۳

 ST-SILA 250-UK 4

ترمینال های با قابلیت نصب فیوز 

ایــن ترمینال ها در اصــل پایه هایی بــرای نصب فیوز هســتند و ســوکت های فیوزخور به صورت pluggable روی آن ها قــرار میگیرنــد. مــدار این ترمینال ها در حالت عادی قطع هســتند و توســط سوکت و فیوز؛ کامل میگردند.

OrderNo.

TYPE

۲۸۱۲۰۱۸

ترمینال پایه سایز ۴

۲۷۷۷۰۱۴

ترمینال پایه سایز ۴ بادو ورودی و دوخروجی

۳۰۰۷۰۴۲

ترمینال پایه سایز ۴ دوطبقه

 


جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه نمایید:

www.phoenixcontact.com/online/portal/ae