مبدل و تجهیزات فیبر نوری

Fiber optics transmission

تجهیزات فیبر نوریویژگی محصول مبدل و تجهیزات واسط فیبر نوری

تجهیزات واسط فیبر نوری برای تبدیل انواع شبکه های صنعتی به شبکه Fiber optic طراحی شده اند. مبدل و تجهیزات فیبر نوری از شبکه های ،Profibus ،Modbus ،Interbus ،Canbus ،ControlNet ،Devicenet و ۴۸۵ – ۴۲۲ – RS232 پشتیبانی می کنند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه نمایید:

www.phoenixcontact.com/online/portal/ae