تابلو فضای باز ریتال

Outdoor Enclosures

تابلو های فضای باز RITTAL آلمان

این نوع تابلو ها بادرجه حفاظت بالا و سطح مقاوم متناسب با فضای بیرون طراحی شده و در مدلهای متنوع عرضه می گردند.

  • مدل  CS Toptec
  • مدل Outdoor wall-mounted
  • مدل  Plastic enclosures AX
  • مدل  Outdoor Basic enclosures
  • تابلو فضای باز ریتالمدل  Multifunctional enclosures
  • مدل  Outdoor housing for compact

تابلو فضای باز ریتالتابلو فضای باز ریتالتابلو فضای باز ریتال