تابلو دیواری کامپکت استیل ریتال

تابلو دیواری کامپکت استیل ریتال

این تابلوهای دیواری استیل ریتال آلمان در دو مدل AE و مدل جدید AX در دو نوع فولاد ضد زنگ AISI 304 و AISI 316L تولید می شوند.

تابلو استیل ریتال تابلو استیل ریتال


تابلو دیواری کامپکت استیل ریتال دارای ابعاد مختلفی است که در جدول زیر می باشد:

تابلو دیواری استیل کامپکت
Number of doorsMaterialDepthHeightWidthOrder no.
۱Stainless steel 1.4301 (AISI 304)۱۲۰ mm۳۰۰ mm ۲۰۰ mm۱۰۰۱۶۰۰
۱Stainless steel 1.4404 (AISI ۳۱۶L)۱۵۵ mm۳۰۰ mm ۲۰۰ mm۱۰۰۲۵۰۰
۱Stainless steel 1.4301 (AISI ۳۰۴)۱۵۵ mm۳۰۰ mm ۲۰۰ mm۱۰۰۲۶۰۰
۱Stainless steel 1.4301 (AISI ۳۰۴)۲۱۰ mm۳۰۰ mm۳۰۰ mm۱۰۰۳۶۰۰
۱Stainless steel 1.4301 (AISI ۳۰۴)۱۵۵ mm۳۰۰ mm۳۸۰ mm۱۰۰۴۶۰۰
۱Stainless steel 1.4404 (AISI ۳۱۶L)۲۱۰ mm۳۸۰ mm۳۰۰ mm۱۰۰۵۵۰۰
۱Stainless steel 1.4301 (AISI ۳۰۴)۲۱۰ mm۳۸۰ mm۳۸۰ mm۱۰۰۵۶۰۰
۱Stainless steel 1.4404 (AISI ۳۱۶L)۲۱۰  mm۳۸۰ mm۳۸۰ mm۱۰۰۶۵۰۰
۱Stainless steel 1.4301 (AISI ۳۰۴)۲۱۰ mm۳۸۰ mm۳۸۰ mm۱۰۰۶۶۰۰
۱Stainless steel 1.4301 (AISI ۳۰۴)۲۱۰ mm۵۰۰ mm۵۰۰ mm۱۰۰۷۶۰۰
۱Stainless steel 1.4301 (AISI ۳۰۴)۲۱۰ mm۶۰۰ mm۳۸۰ mm۱۰۰۸۶۰۰
۱Stainless steel 1.4301 (AISI ۳۰۴)۲۱۰ mm۳۸۰ mm۶۰۰ mm۱۰۰۹۶۰۰
۱Stainless steel 1.4404 (AISI ۳۱۶L)۲۱۰ mm۶۰۰ mm۶۰۰ mm۱۰۱۰۵۰۰
۱Stainless steel 1.4301 (AISI ۳۰۴)۲۱۰ mm۶۰۰ mm۶۰۰ mm۱۰۱۰۶۰۰
۱Stainless steel 1.4301 (AISI ۳۰۴)۲۱۰ mm۳۰۰ mm۳۸۰ mm۱۰۱۱۶۰۰
۱Stainless steel 1.4301 (AISI ۳۰۴)۲۱۰ mm۷۶۰ mm۶۰۰ mm۱۰۱۲۶۰۰
۱Stainless steel 1.4301 (AISI ۳۰۴)۳۰۰ mm۵۰۰ mm۵۰۰ mm۱۰۱۳۶۰۰
۱Stainless steel 1.4301 (AISI ۳۰۴)۳۰۰ mm۷۶۰ mm۷۶۰ mm۱۰۱۴۶۰۰
۱Stainless steel 1.4301 (AISI ۳۰۴)۲۱۰ mm۵۰۰ mm۴۰۰ mm۱۰۱۵۶۰۰
۱Stainless steel 1.4301 (AISI ۳۰۴)۳۰۰ mm۱۰۰۰ mm۸۰۰ mm۱۰۱۶۶۰۰
۱Stainless steel 1.4301 (AISI ۳۰۴)۳۰۰ mm۱۲۰۰ mm۸۰۰ mm۱۰۱۷۶۰۰
۲Stainless steel 1.4301 (AISI ۳۰۴)۳۰۰ mm۱۲۰۰ mm۱,۰۰۰ mm۱۰۱۸۶۰۰
۲Stainless steel 1.4404 (AISI ۳۱۶L)۳۰۰ mm۱۲۰۰ mm۱,۰۰۰ mm۱۰۱۹۵۰۰
۲Stainless steel 1.4301 (AISI ۳۰۴)۳۰۰ mm۱۲۰۰ mm۱,۰۰۰ mm۱۰۱۹۶۰۰