تابلوهای کنسول وبازویی ریتال

میزهای کنسول و ساپورت آرم های ریتال  Console systems/PC enclosure systems/Industrial Workstations/Support arm systems

یکی از مشخصه اصلی تابلوهای کنسول وبازویی ریتال آلمان، تنوع آنها برای کاربردهای مختلف می باشد. کنسول ها باتوجه به فراهم آوردن شرایط کار مناسب برای اپراتور و اصول ارگونومی طراحی شده اند. میزهای کنسول با IP55 و تنوع در ابعاد و اشکال برای کاربردهای متفاوت عرضه می گردند.

تابلوهای کنسول وبازویی ریتال

  • ساپورت آرم
  • تابلو مانیتورهای استند
  • تابلوهای کنترل و فرمان مدل CP در ابعاد مختلف
  • تابلوها و میزهای کنسول مدل TP در ابعاد مختلف
  • تابلوهای کامپیوتر صنعتی مدل PC در ابعاد مختلف

تابلوهای کنسول وبازویی ریتالتابلوهای کنسول وبازویی ریتالتابلوهای کنسول وبازویی ریتال

تابلوهای کنسول وبازویی ریتال

تابلوهای کنسول وبازویی ریتالتابلوهای کنسول وبازویی ریتال