کنترلر دیجیتال امرن مخصوص دما و فرایند فناوری جدید در عرصه اتوماسیون صنعتی

(C_E5 Digital Temperature Controller)

کنترلرهای دیجیتال امرن

نســل جدید کنترلر دیجیتال دما و فرآیند

ســری C_E5 OMRON ســطح کیفی کنترلرهای دما را بالا برده اســت. این نسل جدید کنترلر دیجیتال امرن یک اســتاندارد جهانی جدید در کاربــری آســان ، دقت و عملکــرد کنترلی ایجاد کرده اســت. در زمان راه اندازی و اجرا صرفه جویــی کرده و نظارتی دقیــق تــر بر فرایند های کنترلی خواهد داشــت. صفحه نمایش دیجیتالی آن با وضــوح مثال زدنی ، تقریبا امکان بروز هرگونــه خطــای انســانی را از بیــن میبرد. ســطح کیفی کنترلرهــای اومرون دمای فعلی را بهبود بخشــیده و با سیســتم کنترلــری PID پیشــرفته و پشــتیبانی از انواع ورودی خروجی هــای چندمنظوره در کلاس خــود میتواند هر گونه نیازی را برآورده کند.

 • تنظیمات خودکار

تغییــرات شــرایط محیطــی یا فراینــدی می توانند از قبــل برنامه ریــزی شــده یا غیــر قابــل پیش بینــی باشــند. در هــردو حالت تنظیمــات خــودکار ایــن تغییرات را به ســرعت مدیریــت خواهد کــرد. ایــن سیســتم خــودکار امرون , تنظیمات صحیــح PID را محاســبه نموده وســریعا به نوســانات واکنش نشان میدهد.

 • PID کنترل

ســری های C_E5 از کنترلر دیجیتال امرن، بــرای ســرعتهای نمونه بــرداری بالا طراحی شــده اند. با یک الگوریتــم قدرتمند، پایداری کنترل را بهبــود میبخشــند.سری های C_E5 با نوآوری در داشــتن PID-2 مزایای بالاتری را در صحت عملکرد در مقایســه با کنترلر های اســتاندارد عرضــه میدارد که این امــر دربرگیرنده امنیت بیشــتر و تضمیــن کیفیت محصول است.

 • وضوح بالا

اتــاق هــای کنترل بــه داشــتن شــرایط روشــنایی غیر اســتاندارد معروفند. ایــن یک عامل کلیدی اســت که عملکــرد C_E5 OMRON را از بقیه مجزا کرده اســت. ال ســی دی بــا نوشــتار ســفید بزرگ بــا وضوح و شــفافیت بالا کــه به کمــک آن میتوان تنظیمــات را از فواصل دور و زاویه دید گســترده به راحتی مشاهده کرد.

 • تکنولوژیها

 1. الگوریتمهــای PID متفــاوت بــه شــما ایــن امــکان را میدهنــد تــا پارامترهــای آنها را به راحتی حتی تحت شــرایط محیطــی متغیر تنظیم کنید.
 2. بــا یــک نرم افزار ســاده شــما می توانیــد عملکــرد کنترلــر را بهینه سازی کنید.
 3. کنتــرل بیشــتر روی ســرعت ، محدودیــت Overshoot و افزایش پایداری انجام میپذیرد.
 4. پاســخ زمانی ســریعتر به ناهنجاری دمایی
 5. پاســخگویی ســریع تنظیــم خودکار (tune-Auto) تاثیــر مثبتــی بــر تداوم کار ماشین آلات داشــته، که بدین ترتیب تلفاتی درتولید محصولات نخواهیم داشــت.
 6. بــه علت توانایــی بینظیر کنترلی تقریبا هیچ فراجهشــی در سیســتم بــه وجــود نمی آید کــه این خــود باعث کارکــرد بهینه و بدون مشــکل ماشین آلات میشود.
 7. صفحه نمایش OMRON C_E5 به گونه ای طراحی شــده که دید شفاف و بهینــه ای را به کاربر ارائه دهد، به دلیل استفاده از رنگ سفید در این ال سی دی کنتراست بالایی در ماشــین آلات با پس زمینه ســیاه ایجاد شده که این امــر وضوح تصویر ممتــازی را به ارمغان خواهد آورد نمایشــگر بــزرگ آن نهایــت خوانایــی را عرضه داشــته که ســبب تضمین دقت و ســهولت در استفاده از آن میشود.
 • نصب و راه اندازی آســان برنامه

برنامه CX-Thermo امکان تنظیم سریع پارامترهای دستگاه، تنظیمات کلی و عیب یابی سیستم را فراهم می نماید. حتی نیازی به اتصال منبع تغذیه به کنترلر نخواهیم داشت ، درگاه USB متصل به لپ تاپ این وظیفه را انجام میدهد.همچنین درصورت نیاز به نمونه برداری از منحنی دما روی یک کامپیوتر برنامه C X-Thermo  اطلاعات را به شیوه منظم و قابل فهم نمونه برداری می کند.

 • فرایند کنتــرل قابل برنامه ریزی

عمکرد قابل برنامه ریزی Soak/Ramp کنترلر دمای C_E5 ســبب بهبود عملکرد کنترل برنامه ریزی شــده گردیده است. قابلیــت ادرس دهــی تــا ۶ ورودی و تــا ۴ خروجی کمکی باعث شــده تــا این ســری از قدرتمند تریــن و کارآمد ترین کنترلرهــا در نــوع خود باشــد. این کنترلــر قابلیت ایجــاد ۸ برنامه بــا ۳۲ segments مجموعا ۲۵۶ segments برنامه را دارد.

 • کم جا و کوچک

  C_E5 بــا عمــق ۶۰ میلــی متر بــرای پنــل هایی با فضــای محدود بســیار ایده ال اســت.و به واســطه داشــتن فنــاوری in-push و ســیم بنــدی که از پشــت صورت می گیرد میتــوان آنرا به صورت گروه هــای افقی به روی پنل نصــب کرد و از هدر رفتن فضــا جلوگیری نمود.

 • تکنولوژی in-push در کنترلرهای دیجیتال امرن(Digital Temperature Controller)

تکنولــوژی in-push نصــب پهلــو بــه پهلــو را ممکن میســازد. این تکنولوژی امکان ســیم کشــی مســتقیم به پشــت ترمینال هارا میســر می ســازد و دیگــر نیازی بــه طراحــی ترتیب محصــولات بکار رفته در پنل نیســت. از این رو میتوان کنترلر دیجیتال امرن کنــار هم نصب کــرد و به صــورت بهینــه از فضای پنل استفاده نمود. بدون نیاز به هیچ ابزاری ســیم کشــی خود را در زمانی کمتر از نصــف زمان مــورد نیــاز در ترمینــال های پیــچ دار انجام دهید. این تکنولــوژی قابلیــت اطمینان اتصــال را حتی با یک ســیگنال خیلــی ضعیــف مثــل Pt100 و ترموکوپــل تضمیــن میکند .

شرکت پایکاربنیان با داشتن نمایندگی برند امرن ژاپن در ایران در زمینه تجهیزات اتوماسیون صنعتی آماده ارائه محصولات باکیفیت و به روز بازار می باشد.

جهت ارتباط با شماره تماس ۸۲۴۴۱۰۰-۰۲۱ تماس حاصل فرمائید.