شرکت پایکار بنیان

ارائه دهنده تجهیزات اتوماسیون صنعتی در ایران

واحد فروش:(۰۲۱) ۸۲۴۴۱۰۰۰
فاکس:(۰۲۱) ۸۸۸۸۳۰۴۶
وب سایت:http://www.paykarbonyan.com 
پست الکترونیک:info@paykarbonyan.com
نشانی دفتر فروش:خیابان وزرا، روبروی خیابان ۳۵، پلاک ۱۰۲
کد پستی:تهران ۱۵۱۶۷۳۹۶۱۱