موتورهای رلوکتانسی

موتورهای رلوکتانسی نوعی از موتورها هستند که مواد مغناطیس دائم در آنها به کار نرفته است و گشتاور ایجاد شده در آنها ناشی از تمایل به کاهش رلوکتانس می باشد. در یک موتور رلوکتانسی معمولا روتور فاقد سیم پیچ و مواد مغناطیس دائم است بنابراین این ماشین ها دارای ساختاری بسیار ساده، مقاوم و ارزان هستند. این ویژگی ها موجب گشته تا این نوع از موتورها در سالهای اخیر بیشتر مورد توجه قرار گیرند. این موتورها دارای ساختارهای متنوعی می باشند که می توان آنها را در سه دسته کلی تقسیم نمود.

تهویه در تابلوهای برق
ادامه مطلب