مقالات

موتورهاي رلوكتانسي

موتورهاي رلوکتانسی نوعی از موتورها هستند که مواد مغناطیس دائم در آنها به کار نرفته است و گشتاور ایجاد شده در آنها ناشی از تمایل به کاهش رلوکتانس می باشد. در یک موتور رلوکتانسی معمولا روتور فاقد سیم پیچ و مواد مغناطیس دائم است بنابراین این ماشین ها داراي ساختاري بسیار ساده، مقاوم و ارزان هستند. این ویژگی ها موجب گشته تا این نوع از موتورها در سالهاي اخیر بیشتر مورد توجه قرار گیرند. این موتورها داراي ساختارهاي متنوعی می باشند که می توان آنها را در سه دسته کلی تقسیم نمود.

براي كسب اطلاعات بيشتر فايل مورد نظر را  دانلود مقاله كنيد.